Pla em cuida. La conciliació en temps de coronavirus

El pla vol afavorir la conciliació familiar i laboral

Pla em cuida, així és com es diu l'art. 6 del Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària regulada per la Covid-19 per a afavorir la conciliació familiar i laboral. Les mesures plantejades per a afavorir la conciliació en aquest article són:

  • La reducció de jornada
  • L'adaptació de l'horari
  • El caràcter preferent del treball a distància


A través d'aquest article us deixem els punts més importants que us poden ajudar en aquesta situació de crisi tan complicada per a moltes famílies.


Qui pot acollir-se al Pla Em Cuida i sol·licitar la reducció de jornada o adaptació de l'horari?

  1. Les persones treballadores per compte d'altri.
  2. Què acreditin tenir un deure de cura respecte al cònjuge, parella de fet o familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora per raó d'edat, malaltia o discapacitat.
  3. Han d'acreditar que es donen circumstàncies excepcionals que vinguin derivades de la situació de la Covid-19.


I quan concorren circumstàncies derivades de la Covid-19?

  • Si es necessita una tercera persona per a la cura del familiar.
  • Per tancaments de centres educatius, residències o centres d'atenció d'aquests familiars.
  • Quan la persona que fins a aquest moment s'encarregava de la cura del nostre familiar, per exemple un treballador/a, per motius derivats de la Covid-19 ja no pot fer-se càrrec de la seva cura.


Com haig de sol·licitar-ho?

El Pla Em Cuida està configurat com un dret del treballador, de manera que ha de realitzar-se una sol·licitud a l'empresa justificada, raonable i proporcional en relació a la situació de la teva empresa segons els drets establerts en aquest pla que vulguis exercir.


Què passa si m'ho deneguen?

En aquest sentit es remarca que donades les circumstàncies tant l'empresa com el treballador han de fer el possible per a intentar arribar a un acord beneficiós per a totes dues parts i permetre al treballador poder exercir aquests drets. No és suficient amb una negativa sense cap motivació per part de l'ocupador.

En cas de negativa o de conflictes resultants d'aquestes sol·licituds es resoldran en els tribunals, en la jurisdicció social a través del procediment de reclamació de drets de conciliació de la vida personal, familiar, i laboral, reconeguts legalment o convencionalment com a modalitat dels processos especials de treball.

En aquest sentit destaquem que qualsevol treballador pot sol·licitar justícia gratuïta i que li sigui assignat un advocat d'ofici.


I finalment, fins quan s'apliquen les mesures relatives a aquest pla?

L'adaptació o reducció de jornada així com la preferència pel teletreball enfront del treball presencial es mantindran vigents durant els tres mesos posteriors a l'estat d'alarma. Us animem a exercir els vostres drets i si et trobes en aquesta situació, exigir als responsables de la teva empresa sobre les possibilitats que t'ofereix el Pla em cuida.