No fer testament si tens fills pot tenir greus conseqüències

No fer testament quan tens fills pot portar greus conseqüències- Pares i Nens

Pensar en el testament és quelcom que a tots ens incomoda. Sovint ho deixem estar, pensem que això no passarà però cal tenir-ho tot lligat per si mai passés el pitjor. I és que no fer testament quan tenim fills pot portar greus conseqüències, no tan sols a nivell tan econòmic cap als que es queden, si no també en aspectes molt importants que poden agreujar ja de per si una situació molt traumàtica. Temes com amb qui passaran a viure, qui es quedarà els nostres béns i com es repartiran, així com també, qui administrarà als nostres fills els seus béns i per tant els farà de tutors financers. I abans que tot això ho hagin de decidir terceres persones ens val més la pena decidir-ho nosaltres mateixos pensant en el que creiem que és millor per els nostres fills i filles.

Però anem a pams, què és un testament?

Un testament és el document mitjançant el qual una persona deixa constància de a qui i de quina manera desitja que es reparteixin els seus béns quan mori. Però no només és l'única forma de que els teus bens passin a la gent que desitges, enlloc de a les persones que determina la llei en cas de que no hi hagi testament, sinó que amb el testament també podràs establir drets d'aliments entre parents, reconèixer fills no matrimonials, fer donacions i donar òrgans, entre d'altres qüestions.

Si ets pare o mare és encara més important fer testament, ja que et permet designar la persona que vols que es faci càrrec dels teus fills en el cas de que tu moris abans de que ells siguin majors d'edat, a més d'anomenar un administrador de béns en benefici dels teus fills o condicionar que només puguin heretar quan arribin a una determinada edat.

També resulta especialment important per aquelles persones que no tenen descendència ni familiars propers com ara germans, pares, cosins o nebots, ja que en aquest cas la llei preveu que qui hereti sigui la Generalitat de Catalunya.

No obstant, per tal de prendre la decisió més encertada en cada cas, cal conèixer també què passa si no es fa testament?

Quan una persona mor sense que hagi fet testament, s'obra la successió intestada, mitjançant la declaració d'hereus ab intestat (davant notari si els hereus són els fills, el cònjuge o parella de fet o els ascendents i davant del jutge si els hereus són parents col·laterals, com germans o cosins), procediment que, apart de ser més llarg i complicat, pot arribar a costar més del triple que una successió testada, cas en que no cal realitzar el pas previ declaració d'hereus, passant-se directament a l'acceptació o repudiació de l'herència davant de notari.

A qui passen els bens en cas de successió sense testament?

En cas de successió intestada hereten en primer lloc els fills, corresponent al cònjuge o parella de fet supervivent l'usdefruit de tota l'herència, opció que pot canviar per rebre una quarta part de l'herència, a més de l'usdefruit de l'habitatge familiar. Si no existeixen descendents, l'herència serà per al cònjuge o parella de fet supervivent i, en cas de que no hi hagi ni descendència ni cònjuge o parella de fet, hereten els pares i, si aquests ja no viuen, el parent col·lateral més pròxim fins arribar al quart grau, que són els cosins o cosines. Només en cas de que no hi hagin cosins o cosines que puguin heretar, els bens passaran a la Generalitat de Catalunya.

Fer testament és molt senzill, només cal acudir al notari amb el DNI i explicar-li detalladament a qui i com es vol repartir el patrimoni. El seu cost acostuma a estar al voltant dels 40 euros i es pot revocar en qualsevol moment, canviant-lo tantes vegades com es vulgui.

És molt important formalitzar testament perquè, amb l'adequada previsió, aquest permet evitar situacions conflictives entre els nostres familiars més propers i reduir al màxim els impostos que hauran de pagar, així com el cost que hauran d'assumir per tot el procés de successió. Quant més detallat estigui a qui passaran els bens, qui els substituirà en cas de que aquests hagin mort amb anterioritat, i la forma de repartiment, més fàcil, ràpid i econòmic serà el procés; les avantatges de fer testament són, per tant, inqüestionables.