El divorci davant notari no admet fills menors d'edat

El divorci davant notari no admet fills menors d'edat- Pares i Nens

Des el 23 de juliol del 2015 amb l'entrada en vigor de la Llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària és possible realitzar el divorci davant de notari, sempre i quant es compleixin determinats requisits.

El primer de tots, és que el divorci ha de ser de mutu acord. I que vol dir això de divorci de mutu acord?

Un divorci de mutu acord és aquell que es realitza de forma amistosa entre les parts, arribant els cònjuges a un pacte respecte a les mesures que regiran les seves vides després de la dissolució del matrimoni.

El segon requisit per tal d'interposar aquest tipus de divorci davant notari és que no han d'haver-hi fills menors d'edat ni amb la capacitat modificada judicialment.

Si es compleixen aquests dos requisits, és pot iniciar el procediment de divorci davant del notari que els cònjuges escullin lliurement.

Un cop escollit el notari, caldrà contactar amb un advocat, ja que en aquest nou tipus de divorci també és necessària la intervenció d'advocat. Correspon a aquest professional la realització del Conveni Regulador, el pacte on consten les regles que regiran després de la dissolució.

Realitzat el Conveni Regulador, els cònjuges hauran d'intervenir en un acte d'atorgament d'escriptura notarial de manera personal i presencial (no es pot delegar en una tercera persona) i ratificar-se al Conveni Regulador que prèviament hem realitzat. Aquest Conveni Regulador serà incorporat o es transcriurà a l'escriptura de dissolució matrimonial.

Amb aquest acte d'atorgament d'escriptura, també serà preceptiva l'assistència de Lletrat en exercici, que per confluència, serà l'advocat que va redactar el Conveni Regulador.

Un cop signada l'escriptura, la pròpia Notaria la remetrà per via telemàtica al Registre Civil, produint-se la corresponent anotació de divorci.

Cal destacar, que si hi han fills majors d'edat o emancipats, aquests també hauran de donar el seu consentiment respecte d'aquelles mesures que els hi puguin arribar a afectar si no tenen ingressos propis i conviuen al domicili familiar.

Tot i que els dos requisits inicials per tal de poder tramitar aquest tipus de procediment exclouen una gran quantitat de divorcis, l'avantatge d'aquest divorci davant de notari és la rapidesa amb la que es porta a terme el procediment de divorci, que davant l'autoritat judicial pot arribar a tardar de 3 mesos a 1 any.

CRÍTIQUES AL MODEL PER NO ADMETRE EL DIVORCI AMB FILLS MENORS

Moltes figures del dret, han fet crítiques sobre el fet que les avantages d'aquest model que permet accelerar el procés de divorci no puguin extendre's a les situacions en les que hi ha fills menors d'edat.

Malgrat que s'entén que es pretengui d'aquesta manera protegir els menors, no creuen que allargar els processos de divorci i establiment dels acords, sigui més recomanable que realitzar un divorci davant notari amb les mesures preventives necessàries que es podrien establir de manera prèvia (actualment, per a que es decretin mesures provisionals poden passar mesos).

El primer que proposen, és que naturalment sigui un divorci de mutu acord, de caràcter amistós, on les dues parts, amb la presència dels seus advocats exposin els acords arribats conjuntament, que facin referència a aspectes com la guarda i custòdia dels fills entre d'altres. Al ser un divorci amistós i amb els acords establerts (la falta d'acord no permetria actuar al notari) en cap moment hi hauria la necessitat que els fills haguessin de declarar.

Un cop presentat l'acord davant Notari, i atorgada l'escriptura, caldria enviar el document al Jutge i al Ministeri Fiscal per tal que, per exemple, en el termini d'un mes, tinguessin temps de mirar-se'l i oposar-se si ho consideressin oportú. Passat aquest mes, si tot ho trobessin correcte es donaria ple efecte jurídic al document en cas de no haver estat impugnat.

A dia d'avui, la realitat és que aquesta via ràpida de divorci amb fills menors segueix sent impossible però potser, en un futur, les coses canviin.

La veritat és que els efectes de la lentitud dels processos judicials, quan afecten a les famílies amb infants, són encara més greus i menys justificables.