SI, VULL: les grans diferències legals entre el matrimoni i la parella de fet

SÍ VULL: les grans diferències legals entre el matrimoni i la parella de fet- Pares i Nens

Si tens pensat formalitzar la teva relació, és important conèixer en què consisteix ser parella de fet o casar-se i quines són les diferències més transcendentals entre ambdues figures.

A Catalunya, poc a poc el règim jurídic de les parelles de fet s'ha anat igualant al dels matrimonis i, actualment, no hi ha diferències en quant als drets i obligacions que s'adquireixen amb ambdós compromisos.

Avui en dia encara hi ha molta gent que creu que el matrimoni dóna més protecció jurídica a la parella i als fills comuns. No obstant, pel que respecta als fills comuns, no hi ha cap diferència entre els drets i obligacions com a progenitors.

En cas de ruptura de la parella de fet, es reconeix el dret d'aquell membre desfavorit per la separació de percebre una pensió compensatòria a càrrec de l'altre membre i, a més, si la parella té fills, s'han de seguir exactament els mateixos passos que en un divorci, per tal de regular les mesures relatives a la guarda i custòdia, règim de visites, pensions d'aliments, etcètera, ja sigui en un procediment de mutu acord o, pel contrari, contenciós.

A Catalunya tampoc hi ha cap diferència en cas de defunció d'un membre de la parella sense testament, ja que legalment s'han equiparat els drets hereditaris del cònjuge als de la parella de fet.

Malgrat podem concloure que no hi ha diferències transcendentals entre estar casat i ser parella de fet, si que podem observar certs beneficis legals d'estar casat, com són:

- Un millor tractament fiscal: ja que a diferència de les parelles de fet, els matrimonis si que poden tributar de manera conjunta, sent aquesta en certs casos més beneficiosa que la tributació individual, sobretot en cas de tenir fills comuns i que un dels membres de la parella tingui pocs ingressos.

- Més facilitats per accedir a la pensió de viduïtat: Si bé en termes generals es pot afirmar que tan els membres d'una parella de fet com d'un matrimoni poden sol·licitar una pensió de viduïtat, en cas de defunció d'un dels membres, el cert és que les condicions en les quals hi accedeixen no són iguals. En el cas de les parelles de fet es demana que aquesta estigui inscrita en un Registre Oficial de parelles de fet, com a mínim, dos anys abans de la defunció i que, a més, s'acrediti una convivència ininterrompuda durant els cinc anys immediatament anteriors a la defunció i que els ingressos del supervivent no superin cert límit establert per la Seguretat Social.

- Vacances per haver-se casat: a diferència del matrimoni, l'Estatut dels Treballadors no estableix l'obligatorietat d'un permís laboral per la constitució d'una parella de fet, si bé molts convenis col·lectius si que recullen aquest permís.

Tot i l'esforç del legislador per equiparar els drets i obligacions dels membres d'una parella de fet i d'un matrimoni i que hi ha motius legals suficients per decidir-se pel matrimoni, cal dir que les raons més importants per casar-se continuen sent les del cor.