Tens un fill o filla amb altes capacitats?

Com més aviat es detecti millor, ja que el superdotat té necessitats educatives especials, però la part afectiva, psicològica i social l'haurà d'atendre la família

El Departament d'Educació dels Estats Units va definir les altes capacitats o ser superdotat quan els nens o nenes i els adolescents donen respostes notablement elevades o tenen el potencial per aconseguir-les, si els comparem amb altres nens de la mateixa edat, experiència o entorn.

L'OMS defineix com superdotada a la persona que supera un quocient de 130 en un test d'intel·ligència. Referent al sexe hi ha el mateix nombre de nens que de nenes, però és més difícil detectar-ho en elles per qüestió de gènere i altres diferències socials.


Què ha de fer la família quan s'assabenta?

Com més aviat es detecti millor, ja que el superdotat té necessitats educatives especials, però la part afectiva, psicològica i social l'haurà d'atendre la família. Són nens que qüestionen l'autoritat paterna si no té sentit per ell el que li diuen o argumenten, perquè són nens molt curiosos, amb molta memòria, imaginació, habilitats de rendiment i capacitat per relacionar idees, objectes o fets amb rapidesa.

Les necessitats a l'aula

  • Flexibilitat en els horaris i activitats, perquè els hi costa tolerar les interrupcions si no estan ben raonades.
  • No exercir una forta pressió perquè tinguin sempre bons resultats o bones notes.
  • Pot reaccionar amb mal humor i agressivitat vers els seus companys si l'etiqueten, per exemple, de "cervellet".
  • És important que se senti integrat amb la resta de la classe, encara que es tractin temes que no l'interessin.
  • Se'ls ha de facilitar que puguin ampliar i profunditzar la informació sobre temes relacionats amb l'art i la ciència que pugui interessar-li.
  • A classe preferiran fer preguntes obertes i activitats que fomentin el pensament, l'originalitat i la fluïdesa, ja que la rutina i no poder aportar coses noves els hi pot provocar desmotivació.
  • No hem d'oblidar que les seves necessitats emocionals són les mateixes que les dels altres nens i nenes del seu mateix grup d'edat i també que com a pares, mares i educadors hem de contribuir a incentivar el seu desenvolupament personal, però a l'hora compartint amb els altres companys els seus interessos i capacitats.