A l'estiu quines activitats poden fer els nostres fills?

Sabem que a les vacances d'estiu el ritme d'aprenentatge dels nens i nenes i els adolescents s'atura. Aquest fet es coneix amb el terme anglosaxó de summer loss.

Molts pares es preocupen si els seus fills i filles no fan deures a l'estiu. Quan tornin a l'escola s'hauran oblidat del que varen aprendre el curs passat?

Segons l'estudi de Cooper, H., Borman, G. i Fairchild, R. (2010) fet als Estats Units, aquesta pèrdua afecta desigualment depenent del nivell econòmic i social dels alumnes i pot arribar fins a 3 anys de diferència, entre el nivell d'aprenentatge d'alumnes pobres i rics al final de l'educació primària.

A Catalunya segons les dades de l'informe PISA del 2015, la taxa d'alumnes repetidors és del 21%, i encara que està per sota de la mitjana espanyola (31%), continua sent alta respecte a la de la OCDE (12%).

I si els alumnes repetidors són de Secundària, aquests percentatges poden ser un predictor d'abandonament escolar que tot haver millorat els últims anys, el 2017 continua tenint un percentatge alt a Catalunya del (17'1%), en relació a la mitjana europea que es del (10'6%).

Programa Èxit Estiu

Per corregir aquestes diferències d'aprenentatge i disminuir el risc de repetir curs, amb la participació voluntària i gratuïta dels alumnes, s'estan portant a terme al nostre país iniciatives com el programa Èxit Estiu del Consorci d'Educació de Barcelona.

Desplegat a 48 Instituts i 13 centres concertats de Barcelona ciutat.

Aquest programa de reforç, començat el curs 2012-2013, s'ha traduït en poder recuperar els assistents les assignatures el setembre i promocionar de curs, els alumnes de 4t d'ESO poder obtenir el títol de Graduat Escolar.

També es poden fomentar altres activitats i iniciatives des d'Educació per orientar als pares i mares amb propostes alternatives als deures escolars.

Sempre s'haurà de tenir en compte l'opinió dels pares i els interessos dels fills.

Algunes propostes:

  1. La lectura: D'acord amb les seves aficions o interessos, també poden aprendre llegint. És fonamental que vegin llegir als pares i més quan són petits donar-los el nostre exemple.
  2. Per continuar escoltant l'idioma estranger que estudien, hi ha moltes sèries i pel·lícules disponibles per poder practicar-lo.
  3. Si hi ha un blog de curs, poden repetir jocs didàctics o fer els que van quedar pendents.
  4. Els nens petits poden jocs i activitats a l'aire lliure, els ajudarà a desenvolupar altres competències i capacitats.
  5. Si amb la família es planifica fer un viatge, els servirà per ampliar coneixements i tenir noves experiències.