Equip GOC Sant Cugat- Psicologia escolar

Equip GOC Sant Cugat, intervenció psicopedagògica que té com a objectiu principal la millora en el rendiment escolar, fomentant la motivació vers l'estudi, l'autonomia i l'organització.

QUÈ ÉS UNA REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA?

Es tracta d'una intervenció psicopedagògica i personalitzada que té com a objectiu treballar les dificultats escolars, ensenyar estratègies d'aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat.

A QUI VA DIRIGIDA?

Va dirigida a infants i/o adolescents que presenten alguna dificultat en l'adquisició dels aprenentatges acadèmics o bé els manca motivació i hàbits d'estudi.

COM PODEM SABER SI ÉS NECESSÀRIA UNA REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA?

Per tal de valorar la necessitat d'un procés reeducatiu, es realitza una avaluació psicopedagògica mitjançant l'aplicació de diferents proves estandarditzades que ens ajuden a conèixer les necessitats educatives de cada noi/a. En funció dels resultats d'aquestes proves s'estableix el pla d'intervenció més adequat per a treballar les àrees on es troben les principals dificultats.

QUINS ASPECTES DE L'APRENENTATGE ES PODEN TREBALLAR?

- Lectura: entonació, velocitat i comprensió lectora.

- Escriptura: cal·ligrafia, ortografia, comprensió i expressió escrita.

- Matemàtiques: raonament, comprensió conceptes matemàtics, càlcul.

- Hàbits d'estudi.

- Organització i planificació.

- Atenció i concentració.

- Autonomia.

- Autoestima i motivació.

COM TREBALLEM A EQUIP GOC?

De manera individualitzada o en petits grups a raó d'una o dues sessions setmanals amb una durada de 50 minuts per sessió. Es treballa amb material escolar i material propi del centre Equip GOC.

Es realitzen sessions de seguiment amb els pares i coordinació amb l'escola amb una periodicitat mínima d'un cop per trimestre.

QUINS BENEFICIS OBTINDREM?

- Millora del rendiment escolar.

- Aprendre a treballar de manera autònoma i organitzada.

- Increment de la confiança personal i de la motivació vers les tasques acadèmiques.

- A l'escola, gràcies al treball conjunt i coordinat que es realitza, es potencia la millora del rendiment acadèmic i del benestar del noi/a.

- A nivell familiar, disminueix significativament l'angoixa relacionada amb les tasques escolars, tant pel nen/adolescent com pels pares.