Els menors també compren per Internet

Internet ens permet tenir a l'abast d'un sol click pràcticament tot allò que necessitem. També als menors d'edat, que fàcilment poden comprar jocs, pel·lícules, roba, etc.

Sense control ni supervisió, accedint a través del mòbil, videoconsoles, ordenadors, els menors realitzen les seves compres online.

Podem trovar multitud de casos de compres no autoritzades per menors: " un nen gasta més de 1.000 Euros en donuts virtuals d'un joc dels Simpson" o " un nen que va contractar per error els serveis online de Google Adwords per valor de 100.000 Euros".

Davant d'aquesta situació, ens plantegem:  Poden els menors d'edat comprar un producte o contractar un servei per Internet?

Els menors d'edat, a menys que estiguin emancipats  (article 211-7 del Codi Civil de Catalunya), no tenen plena capacitat d'obrar, sinó que van adquirint capacitat  d'obrar a mesura que creix i adquireix  maduresa i coneixement.

Els menors només poden fer per si mateixos els actes relatius a béns o serveis propis de la seva edat, d'acord amb els usos socials i el seu enteniment, tal i com preveu l'article 211-5 del Codi Civil de Catalunya.

Tot menor d'edat és directament incapaç per a obligar-se?

No tot menor d'edat és incapaç per a tot tipus de contractació, sinó que s'ha de tenir en compte la seva edat, maduresa i enteniment.

Entenent que aquest serà vàlid sempre que es tracti d'un contracte habitual d'acord amb els usos socials ( per la seva quantia o classe de negoci)  o que, sense trobar-se en la situació anterior, hagin estat realitzats amb el consentiment dels pares

I si el meu/va fill/a menor d'edat ha fet una compra o una contractació autoritzada?

El consentiment és un element essencial del contracte i, per tant, si manca el consentiment del menor, aquest és invàlid i ineficaç.

La contractació realitzada per un menor sense la maduresa i capacitat d'enteniment suficient és anul·lable, a instància del propi menor, un cop ha arribat a la majoria d'edat, o abans pels seus representants legals.

Si es declara la nul·litat de la contractació, serà com si mai hagués existit, tenint les parts l'obligació de restituir-se recíprocament allò que hagués estat objecte del contracte, amb els seus fruits i, el preu, amb els corresponents interessos legals.

Quin termini hi ha per poder demanar la nul·litat de la contractació?

L'Article 1301 del Codi Civil Espanyol fixa que el termini per poder exercitar l'acció de nul·litat relativa o anul·labilitat és de 4 anys, a comptar des de que el menor arriba a la majoria de edat.

Termini màxim dins del qual reclamar la citada nul·litat, de manera que res impedeix que els legals representants del menor l'exercitin mentre duri la minoria d'edat.

Què puc fer per evitar que el meu/va fill/a compri per internet?

Per tal d'evitar que els menors puguin fer un ús no autoritzat dels dispositius electrònics, podem activar-hi restriccions.

Tant iOS com Android, permeten activar elements que no deixen als menors:

  • Utilitzar funcionalitats.
  • Permeten restringir o bloquejar la instal·lació d'aplicacions.
  • Sol·licitar la contrasenya en tot moment.

També existeixen multitud d'aplicacions exclussives per evitar les compres online.