Si el meu fill menor d'edat provoca danys, me n'he de fer càrrec?

La responsabilitat dels pares pels danys causats per fillfills menors d'edat té una doble regulació. En l'ordre penal, l'article 61.3 de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal del menor; en l'ordre civil, l'article 1903 del Codi Civil Espanyol.

D'acord amb la citada normativa, si el nostre fill causa qualsevol classe de dany, els pares haurem de fer-nos càrrec del pagament de la corresponent indemnització pràcticament la majoria dels casos. Malgrat això, hi ha certs matisos que són importants destacar.

Si els danys estan provocats per la comissió d'un delicte?

La responsabilitat civil dels pares és gairebé directa i objectiva. No poden ser exonerats ni tan sols quan acreditin l'absència de culpa o negligència en la seva tasca de guarda. Tot i això, i a diferència de l'ordre civil, si es permet la moderació de la responsabilitat quan els progenitors no hagin afavorit la conducta del menor amb dol o negligència, tot i que es tracta d'una potestat discrecional del Jutge, que podrà decidir moderar la responsabilitat o no fer-ho.

Si ha provocat danys però no ha comès cap delicte?

Si l'obligació d'indemnitzar els danys causats no deriva de la comissió d'un delicte, l'Article 1903 del Codi Civil Espanyol estableix la responsabilitat dels pares, que només quedaran exonerats si demostren que van actuar amb la diligència d'un bon pare de família per tal d'evitar el dany.

Aquesta responsabilitat ve justificada per la transgressió del deure de vigilància que incumbeix als pares. Una responsabilitat que es configura com una presumpció de culpa gairebé objectiva, ja que a la pràctica resultarà gairebé impossible demostrar que s'ha actuat amb la diligència d'un bon pare de família i aconseguir l'exoneració de responsabilitat.

Qui se'n fa càrrec si els pares estan separats?

En l'ordre penal, la responsabilitat s'estén als dos progenitors. Pel que els dos responen solidàriament amb el menor, amb independència de qui ostenti la seva guarda i custòdia. No obstant això, en l'ordre civil, respondrà aquell progenitor que tingui al menor sota la seva guarda en el moment del dany.