El nou Registre de parelles de fet de Catalunya

La primera parella de fet que es va inscriure al Registre.   Foto: ACN

El passat 1 d'abril va entrar en funcionament el Registre gratuït i únic de parelles de fet de Catalunya.

En primer lloc i per centrar conceptes, entenem com a parella estable o parella de fet, aquella formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura dos anys ininterromputs, tenen un fill en comú o formalitzen la seva relació en escriptura pública davant notari.

Amb la creació d'aquest Registre de parelles estables de Catalunya, s'assegura que tots els ciutadans tinguin accés a un registre de parelles estables, sense tenir en compte el lloc de la seva residència. Fins avui, tan sols 30 poblacions tenien un registre de parelles estables i eren d'abast municipal, havies d'estar empadronat en el seu municipi per poder accedir al referit Registre.

El Codi Civil de Catalunya equipara els drets dels matrimonis i de les parelles estables en aspectes de successions, fills comuns, reagrupació familiar (estrangers) o les compensacions econòmiques, però existeixen certes desigualtats en aspectes de legislació estatal com la fiscalitat, permisos laborals i immigració (obtenció de la nacionalitat, per exemple).

El major avantatge de la creació d'aquest Registre Civil és l'obertura del procediment amb que les parelles de fet podran accedir al dret de la pensió de viduïtat.

En l'actualitat, per cobrar aquesta pensió, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions a la persona que envidua:

- Que acrediti un mínim de convivència en parella de 5 anys.

- Que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables.

D'aquesta manera, la inscripció de la parella estable al Registre és un dels mitjans de prova que permet al supervivent de la parella accedir a la pensió de viduïtat i altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial decret 8/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Però i qui pot inscriure's en el Registre de Parelles estables de Catalunya?

El Registre està a la disposició de totes les persones que compleixin els requisits que hem definit anteriorment i definits en l'art. 234-1 del Codi Civil de Catalunya:

- Convivència durant 2 anys

- Tenir un fill en comú

- Formalització de la relació en escriptura pública

Els requisits personals els podem trobar en l'art. 234-2 del Codi Civil de Catalunya, no podent constituir una parella estable les següents persones:

- Els menors d'edat no emancipats

- Les persones relacionades per parentiu en línia recta o en línia col·lateral dins del segon grau (per exemple entre pares i fills, avis, germans o néts)

- Les persones casades i no separades de fet

- Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

Com puc inscriure'm?

La inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos.

La inscripció en el Registre pot fer-se tant presencial com de forma telemàtica a la pàgina web de justicia.gencat.cat.

El formulari de sol·licitud per a la sol·licitud presencial també la podeu trobar a la referida pàgina web.

En el cas que la sol·licitud sigui presentada de forma presencial, cal presentar-la signada pels dos convivents, en els organismes del departament de justícia que trobareu, segons la localitat, a la pàgina web http://www.sac.gencat.cat.

Per el cas del procediment telemàtic, ha de presentar-se una sol·licitud per cada convivent i haurà d'anar signada mitjançant un sistema de signatura electrònica reconeguda.

Quins documents necessito per a la inscripció?

Serà necessari aportar:

- Document d'identitat

- Certificat literal de naixement

- En el cas que la parella sigui per convivència, s'haurà d'adjuntar el certificat d'empadronament històric.

- En el cas que es constitueixi per descendència en comú, haurà d'aportar-se certificat de convivència històric i el llibre de família o la certificació de naixement on consti la descendència en comú.

Que ocorre amb les parelles de fet registrades davant notari?

Hauran de sol·licitar al notari autoritzat que ell mateix insti la inscripció de la constitució de la parella de fet davant el Registre de parelles estables de Catalunya.

Quan tindré una resolució d'inscripció?

Està previst que les resolucions d'inscripció es notifiquin com a màxim en el termini de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud.

Com pot extingir-se la inscripció de la Parella Estable?

Quan concorren les causes d'extinció establertes en el 234-4 de la Llei 25/2010 de 29 de juliol, entre les quals es troba la simple voluntat d'una de les parts. N'hi haurà prou que un dels convivents sol·liciti l'extinció amb la corresponent documentació que se li requereixi en funció de la causa d'extinció.

Què passa si ja estic registrat com a parella de fet en un antic Registre municipal?

 La inscripció en un Registre municipal no comporta la inscripció automàtica en el Registre de Parelles Estables de Catalunya, sinó que els convivents han d'inscriure's en el de Catalunya d'acord amb els requisits que aquest estableix.

Respecte a la documentació poden aportar serà un certificat d'inscripció del Registre municipal a efectes acreditatiu.

Aquests són els passos clau per tal de fer efectiva la inscripció al Registre de Parelles Estables de Catalunya, un gran pas per tal de seguir equiparant aquestes unions amb el matrimoni convencional.