Podem publicar fotos dels nostres fills menors d'edat?

L'auge vertiginós de les xarxes socials com a mitjà habitual de milers de persones per relacionar-se i compartir la seva vida està a l'ordre del dia. Molts cops els nostres fills formen part d'aquestes "publicacions" sense adornar-nos del que això pot comportar.

En primer lloc, caldria establir que els menors són titulars com qualsevol persona de drets fonamentals, entre els quals es troba el dret a la pròpia imatge (Art. 18.1 de la Constitució Espanyola) i així ho ha establert també el propi Tribunal Suprem:

[su_quote]La imatge, com l'honor i la intimitat, constitueix avui un dret fonamental de la persona consagrat en l'art. 18.1 CE, que pertany als drets de la personalitat, amb totes les característiques d'aquests drets i que es concreta en la facultat exclusiva del titular de difondre o publicar la seva pròpia imatge, podent en conseqüència evitar o impedir la reproducció o difusió, amb independència de quina sigui la finalitat d'aquesta difusió, i que en el cas de menors té com a pressupòsit el fet que sempre que no intervingui el consentiment dels pares o representants legals dels menors, amb l'absència del Ministeri fiscal, la difusió de qualsevol imatge d'aquests ha de ser contrària a l'ordenament jurídic[/su_quote]

I en segon lloc, cal distingir diferents supòsits:

  • Si hi ha acord entre els progenitors o no respecte a la publicació
  • L'edat del menor, si és menor o no de 14 anys

Respecte al consentiment dels progenitors, la publicació i difusió de la imatge del nostre fill ve atribuïda a la pàtria potestat, per la qual cosa si ambdós representants legals estan d'acord, no hi haurà cap problema.

Però, que passa quan un dels dos, pare o mare dels fills, publica una foto dels seus fills menors d'edat sense el consentiment de l'altre?

En primer lloc, haurem de determinar si la foto en qüestió implica algun tipus de menyscapte en l'honra o reputació del menor o si és contrària als seus interessos, ja que en aquest cas, la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor ho considera automàticament una intromissió il·legítima al dret a l'honor (fins i tot intervenint consentiment).

En canvi, recentment l'Audiència Provincial de Barcelona ha establert que en el cas de que sigui una simple fotografia del menor com qualsevol de les que podem trobar avui dia en els perfils de múltiples progenitors, aquesta

[su_quote]publicació de fotografies dels menors a les xarxes socials només van destinades a familiars i amistats més properes, per la qual cosa sembla que serà admissible, si l'entorn és el més proper i sempre que es restringeixi i s'ajusti la privadesa a les xarxes socials[/su_quote]

Per tant, en principi NO és il·legal publicar una fotografia dels menors sense el consentiment de l'altre progenitor, atenent a l'art. 156 CC que estableix que seran vàlids els actes que realitzi un dels progenitors conforme a l'ús social i les circumstàncies o en situacions d'urgent necessitat, i sempre i quan, tenint en compte que la publicació d'una fotografia del menor no és una cosa transcendental en la vida quotidiana d'aquest, tal i com en l'actualitat concebem les xarxes socials i que per tant, es tracta d'un acte quotidià.

Per tant, l'única forma en la qual pot establir-se aquest consentiment o prohibició "de forma general", és recollint-lo entre les mesures adoptades en el procediment de divorci o separació.

I què ocorre respecte als menors majors de 14 anys?

En aquest cas, sobre la base del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades, una vegada el menor tingui 14 anys, serà aquest el que haurà de donar el seu consentiment i no els seus progenitors en les publicacions de les seves fotografies a les xarxes socials (excepte en els casos en els quals la llei exigeixi el consentiment dels pares).

En tot cas, la tecnologia ens ha portat a normalitzar el fet de veure fotografies de menors a les xarxes socials, però sempre cal atendre a l'interès dels menors i tenir en compte que aquestes publicacions sempre han de donar-se dins d'uns límits, ja que no oblidem que qualsevol sobreexposició pot fins i tot afectar a la seguretat dels fills.