L'actualització de les pensions d'aliments pel nou any

L'actualització de les pensions d'aliments pel nou any- Pares i Nens

Hem donat la benvinguda al 2018 i amb aquest any nou són molts els progenitors que han d'actualitzar la pensió d'aliments dels seus fills. Existeix un gran desconeixement sobre aquesta qüestió malgrat que és molt important saber quan i com s'ha d'actualitzar la pensió d'aliments per així, evitar futures reclamacions en via judicial. En aquest article us farem una breu descripció, sobretot d'allò necessari que cal saber respecte aquest tema.

Què és la pensió d'aliments?

En primer lloc, cal recordar que la pensió d'aliments és un deure d'imposat a un progenitor enfront de l'altre o als seus fills per fer front a tot l'indispensable pel suport dels fills comuns (menjar, allotjament, vestit, etc.).

Aquesta pensió es fixa atenent a les possibilitats econòmiques de l'obligat al pagament i de les necessitats econòmiques de qui rep el pagament (el fill o els fills), sempre tenint en compte el criteri de proporcionalitat.

A Catalunya, els aliments d'origen familiar vénen regulats en l'art. 237-1 i següents del Codi Civil Català.

Quan s'actualitza la pensió d'aliments?

L'actualització de la pensió d'aliments és inherent a ella mateixa, ja que té per finalitat adequar la quantia al poder adquisitiu del beneficiari i que aquesta pugui servir per fer front a les necessitats per les quals va ser concedida, és per això, per la qual cosa les pensions d'aliments no poden romandre congelades al llarg del temps i han d'actualitzar-se cada any.

[su_quote]Les pensions d'aliments no poden romandre congelades al llarg del temps i han d'actualitzar-se anualment[/su_quote]

La pensió d'aliments s'actualitza cada any però el moment de l'actualització varia en funció de si el procediment de separació o divorci en el qual es va fixar la pensió va ser de mutu acord o contenciós. Per això distingim les següents situacions:

SEPARACIÓ O DIVORCI CONTENCIÓS

En les actualitzacions de l'IPC quan la pensió d'aliments ha estat fixada en virtut d'un procediment de separació o divorci contenciós, ens podem trobar amb diverses possibilitats:

1- Que la resolució judicial fixi l'actualització amb efectes 1 de gener o qualsevol altra data exacta, en aquest cas caldrà tenir en compte aquesta data com la data d'actualització.

2- En el cas que no es fixi de forma expressa una data determinada com a moment d'actualització, haurà d'aplicar-se l'actualització de data a data, això és, tenint en compte la data de la sentència. Per exemple, si la sentència va ser dictada en data 18 de març, l'actualització es realitzarà de març a març de cada any.

Encara que, també convé destacar que això és una qüestió controvertida, ja que hi ha diferents jutjats i tribunals que estableixen com a moment d'actualització la data exacta respecte a un mes posterior a la resolució judicial. Això és, si la sentència es va dictar el 20 d'octubre, l'actualització es realitzarà el 20 de novembre de cada any.

SEPARACIÓ O DIVORCI DE MUTU ACORD

En el cas que la pensió d'aliments derivi d'un procediment de mutu acord també poden donar-se diferents situacions:

- Que les parts hagin fixat de mutu acord la data exacta en la qual ha de realitzar-se l'actualització, ja sigui com en el cas anterior, el mateix 1 de gener o qualsevol altra data.

- Si les parts no han fixat una data exacta d'actualització, en aquests casos es tindrà en compte igualment a la data de la sentència que aprova el Conveni Regulador.

Quin criteri es segueix per actualitzar la pensió d'aliments?

L'índex d'actualització més estès i utilitzat per a l'actualització és el denominat Índex de Preus de Consum (IPC). A la següent pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística trobem un fàcil programa que ens actualitza les rendes conforme a aquest índex: http://www.ine.es/calcula/

No obstant això, les parts poden pactar qualsevol altra base amb la qual vulguin actualitzar les pensions.

Què ocorre si l'IPC és negatiu?

És molt comú que al Conveni Regulador o a la Sentència s'estableixi que " la pensió d'aliments s'actualitzarà conforme a les variacions que experimenti l'IPC".

Atenent al sentit literal d'aquesta clàusula, haurien d'aplicar-se també les actualitzacions negatives, però atenent que la pensió d'aliments és un deute de valor, la gran majoria dels Jutjats de Família determinen que no ha d'aplicar-se una actualització negativa, ja que això comportaria una reducció de la pensió d'aliments de forma automàtica sense tenir en compte els ingressos de l'obligat ni les despeses del fill en comú.

[su_quote]La gran majoria dels Jutjats de Família determinen que no ha d'aplicar-se una actualització negativa[/su_quote]

Com reclamo les actualitzacions?

La reclamació de les actualitzacions d'una pensió d'aliments davant la falta d'ingrés voluntari per part del progenitor obligat es realitza davant el Jutjat mitjançant un procediment civil.

El termini per reclamar per la via civil les pensions d'aliments a Catalunya són 3 anys.

Al meu entendre el moment més recomanable per fixar l'actualització és la que es correspon amb l'inici de cada any, d'aquesta manera els progenitors solen recordar l'obligació de la realització de tal actualització, ja que no oblidem, aquesta és automàtica i no ha d'esperar-se a ser reclamada pel progenitor custodi.