Productes de neteja, saps el que tens entre mans?

Productes de neteja, saps el que tens entre mans? -Pares i Nens

Molts productes de neteja, d'ús freqüent a la llar, contenen substàncies químiques contaminants i potencialment perilloses que, quan són dipositades a les escombraries o abocades pels desaigües de la cuina i lavabo, contribueixen a la degradació ambiental.

Cada dia consumim més productes de neteja que a més són cada vegada més complexos en el seu contingut. A més de focus de contaminació poden ser una amenaça per a la nostra salut, ja que la seva utilització pot produir al·lèrgies, irritacions, asma, mals de cap, nàusees, trastorns en la visió, afeccions del sistema nerviós i immunitari, enverinament del fetge i desequilibris hormonals.

A més, hem de tenir en compte que molts productes tòxics poden danyar l'organisme encara que no es notin. És més, quan no fan olor, no es veuen, o no produeixen sensacions immediates, poden ser més perillosos perquè ningú es fixa en ells i no es prenen mesures preventives.

Quins productes de neteja potencialment perillosos tenim habitualment a casa nostra? Lleixiu, anticalç, detergents, refrigerants, desinfectants, desembossadors, netejadors: vaixelles, forns, vidres i sòls.

Són potencialment perillosos els productes que, en general, mostren en l'etiqueta un símbol de color taronja, amb els següents epígrafs: "explosiu", "comburent", "inflamable", "irritant", "nociu", "tòxic",  "carcinògen", "corrosiu ", " infecciós ", " tòxic per a la reproducció ", "mutagènic" o "perillós per al medi ambient ".

Què pots fer?

Per reduir l'ús de productes perillosos en la neteja de la llar podem:

1.- Abans de comprar hauríem de preguntar: realment ho necessito?

2.- Utilitza sempre la mínima quantitat de producte. Controlar les quantitats de tots els productes que s'utilitzen redueix entre un 10% i un 20% el seu ús.

3.- Llegeix atentament l'etiqueta.

4.- Mai hem de barrejar productes (lleixiu i amoníac, lleixiu i desinfectant WC, etc.), doncs podem córrer riscos d'intoxicació.

5.- Utilitza detergents sense fosfats.

6.- Recorda que els detergents han de ser obligatòriament en un 90% biodegradables. No obstant això, aquest marge del 10% continua sent perjudicial per al medi ambient. Es poden buscar altres alternatives, com a productes naturals.

7.- No utilitzis aerosols amb propel·lents que afecten la capa d'ozó.

8.- Adquireix productes amb envasos reciclables.

9.- Recorda "No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta". És més ecològic netejar la casa regularment que utilitzar tots aquests productes tan forts, que afecten la nostra salut i contaminen el medi ambient.

10.- Utilitza receptes naturals menys agressives i tòxiques. Amb aigua, vinagre i sabó suau es neteja perfectament tota la casa. L'espart segueix sent un bon fregall. Si la brutícia està incrustada o necessitem rascar, podem utilitzar suc de llimona, bicarbonat o bòrax.

11.- Utilitza productes de neteja ecològics.

12.- Recorda que en el mercat pots trobar baietes, detergents i bosses d'escombraries (per exemple) que són reciclables i amb els quals no es fa malbé el medi ambient en els processos de fabricació dels mateixos. D'aquesta manera, reduiràs la demanda de productes agressius i augmentaràs la demanda de productes ecològics, forçant així a les empreses a prestar més atenció a l'ecologia en els seus productes.

13.- Utilitza bosses d'escombraries de plàstic reciclat o bosses compostables fabricades amb midó de blat de moro en lloc de plàstic.

Llegeix bé les etiquetes, hi ha d'aparèixer:

.- El nom de la substància, amb una nomenclatura internacionalment reconeguda.

.- El nom i l'adreça completa, inclòs el número de telèfon, del responsable de la comercialització establert en el mercat interior, ja sigui el fabricant, l'importador o el distribuïdor.

.- Els símbols i les indicacions de perill. Els símbols han d'anar impresos en negre sobre un fons groc ataronjat.

.- Les frases tipus R , que indiquen els riscos específics derivats dels perills de la substància.

.- Les frases tipus S que, a través de consells de prudència, estableixen mesures preventives per a la manipulació i utilització de la substància.

.- Número de registre CE de la substància i, a més, la menció "Etiqueta CE".

Alguns compostos que has evitar

Productes detergents, desinfectants:

.- Els tensioactius continguts en els detergents i altres productes dissolen el greix i faciliten el seu arrossegament a l'aigua. No obstant això, interaccionen en el medi ambient pot formar escumes, disminuint la difusió de l'oxigen atmosfèric i augmentant la toxicitat d'alguns compostos en l'aigua.

Alguns tensioactius poden comportar-se com disruptors hormonals (alteradors del sistema hormonal). A més els detergents poden contenir formadors de complexos que disminueixen la duresa de l'aigua millorant l'activitat del detergent -sovint fosfats- i per multitud d'additius. Els fosfats poden desencadenar l'eutrofització d'embassaments.

.- El glutaraldehid és un desinfectant molt poderós, però resulta altament irritant i molt sensible al contacte amb la pell i el sistema respiratori. Causa dermatitis al·lèrgica en contacte amb la pell, asma, rinitis i conjuntivitis.

.- El formaldehid és una substància corrosiva per als ulls, la pell i tracte respiratori. La inhalació d'aquest gas pot causar edema pulmonar. L'exposició a nivells elevats pot produir mort. Els efectes poden aparèixer de forma no immediata. El contacte repetit o prolongat pot produir sensibilització cutània i respiratòria. La substància és probablement carcinògena per als humans i pot causar dany genètic. Possibilitat d'urticària immunològica de contacte.

El lleixiu i els "polvos":

Els compostos clorats com l'hipoclorit sòdic, que es troben en la majoria dels lleixius, emeten vapors tòxics que irriten les mucoses, podent danyar els pulmons. El lleixiu crema la pell i és tòxic per ingesta. Un cop en el medi ambient pot formar substàncies organoclorades. Alguns pols netejadors contenen amoníac, i per això no s'han de barrejar amb lleixiu, ja que aquests emeten amines clorades tòxiques en forma de gasos. El lleixiu i l'amoníac contaminen l'aigua i destrueixen els bacteris beneficiosos que descomponen les aigües residuals. També perjudiquen els processos de descomposició que tenen lloc en els tancs sèptics.

Símbols i les indicacions de perill

La classificació dels productes químics en una o diverses categories de perill s'efectua, d'acord amb el Reial Decret 255/2003, pel qual es regula la classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos i per la Nota Tècnica de Prevenció núm 635 ( NTP 635) de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

.- Molt tòxics: Són aquells que per inhalació, ingestió o penetració cutània en molt petita quantitat poden provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l'expressió T .

.- Tòxics: Per inhalació, ingestió o penetració a través de la pell en petites quantitats poden ocasionar problemes aguts o crònics, i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb la lletra T.

.- Nocius: En ser inhalats, ingerits o per penetració cutània poden provocar efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l'expressió X.

.- Corrosius: En contacte amb els teixits vius poden exercir una acció destructiva d'aquests. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb la lletra C.

.- Irritants: En contacte amb la pell o les mucoses poden provocar una reacció inflamatòria. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l'expressió Xi.

.- Sensibilitzants: Per inhalació o penetració cutània poden ocasionar una reacció d'hipersensibilitat, de manera que una exposició posterior a aquesta substància o preparat pot donar lloc a efectes negatius.

.- Carcinogènics: Per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden produir càncer o augmentar-ne la seva freqüència.

.- Mutagènics: Per inhalació, ingestió o penetració cutània poden produir alteracions genètiques o augmentar-ne la seva freqüència.

.- Tòxics per a la reproducció: Si són inhalats, s'ingereixen o penetren a través de la pell poden produir efectes negatius no hereditaris en la descendència o augmentar la freqüència d'aquests, o afectar de forma negativa a la funció o la capacitat reproductora.

Les substàncies i preparats carcinogènics, mutagènics i tòxics per la reproducció, es diferencien segons el seu grau de perillositat en categories 1, 2 o 3.

.- Perillosos per al medi ambient: atenent als seus efectes sobre el medi ambient, les substàncies o preparats que presentin o puguin presentar un perill immediat o futur per a un o més components del medi ambient es denominaran perillosos per a l'entorn natural. El seu etiquetatge ha de contenir un pictograma amb l'expressió N.

Receptes casolanes:

.- Per desinfectar: Una tassa de bicarbonat dissolta en aigua calenta. Afegeix un raig de llimona o de vinagre i tindràs un fantàstic neteja-terres.

.- Per desengreixar els estris: Frega'ls amb el fregall impregnat de sal gruixuda.

.- Per netejar la cuina i el vàter: Aigua calenta amb vinagre (el de poma a penes fa olor).

.- Per netejar els vidres: Aigua amb suc de llimona i unes gotes d'alcohol.

.- Per abrillantar la fusta: suc de llimona barrejat amb una mica d'oli d'oliva.