Quan ja no és "normal" que els nens tinguin por?

La por és una reacció fisiològica que té un component adaptatiu per a l'espècie humana i per a qualsevol altre espècie. Per tant es pot afirmar que les pors són evolutives i normals i gairebé tots els nens les pateixen alguna vegada.

 Algunes de les pors més freqüents i en ordre d'aparició en funció de l'edat són:

 - Por als desconeguts.

- Por a la foscor (fantasmes, monstres).

- Por a alguns animals (gossos, gats).

- Por a quedar-se sol/a.

- Por al dolor físic, als metges o als accidents. 

- Por a la separació dels pares.

- Por al fracàs escolar o a no ser acceptat pels companys.

- Por a la mort.

 Quan una por es torna desadaptativa i no obeeix a cap causa real de perill, el que se'n deriva és un gran patiment tant del nen com dels pares. Tot i ser una por irreal es pot convertir en un fort condicionant per al correcte desenvolupament del nen i arribar a alterar algunes situacions quotidianes com ara quedar-se sol, anar a dormir o anar a l'escola.

Establir un límit entre el que pot ser una por normal i una por patològica no resulta senzill i sempre es troba condicionat per l'edat del nen/a, per la naturalesa de l'objecte o de la situació temuda, per la intensitat, per la freqüència, pel patiment i pel grau d'incapacitació que representa per al nen/a.

Tot i així, en alguns casos les pors poden convertir-se en patològiques, en fòbies o en ansietat que perduren en el temps i que poden derivar en trastorns que requereixen atenció psicològica.


El miedo es una reacción fisiológica que tiene un componente adaptativo para la especie humana y para cualquier otra especie. Por lo tanto se puede afirmar que los miedos son evolutivos y normales y casi todos los niños los padecen alguna vez.

Algunos de los miedos más frecuentes y en orden de aparición en función de la edad son:

- Miedo a los desconocidos.

- Miedo a la oscuridad (fantasmas, monstruos).

- Miedo a algunos animales (perros, gatos).

- Miedo a quedarse solo/a.

- Miedo al dolor físico, a los médicos o a los accidentes.

- Miedo a la separación de los padres.

- Miedo al fracaso escolar o a no ser aceptado/a por los compañeros.

- Miedo a la muerte.

Cuando un miedo se vuelve desadaptativo y no obedece a ninguna causa real de peligro, lo que se deriva es un gran sufrimiento tanto del niño como de los padres. Aunque se trate de un miedo irreal, éste se puede convertir en un fuerte condicionante para el correcto desarrollo del niño y llegar a alterar algunas situaciones cotidianas como quedarse solo, ir a dormir o ir a la escuela.

Establecer un límite entre lo que puede ser un miedo normal y un miedo patológico no resulta sencillo y siempre se encuentra condicionado por la edad del niño/a, por la naturaleza del objeto o de la situación temida, por la intensidad, por la frecuencia, por el sufrimiento y por el grado de incapacitación que representa para el niño/a.

Aún así, en algunos casos sí  podemos hablar de miedos patológicos, fobias o ansiedad que perduran en el tiempo y que pueden derivar en trastornos que requieren atención psicológica.

logo equip goc

Marta Pérez Ordóñez

Equip Goc Sant Cugat - Psicòloga d'infants i adolescents

Col. Núm 19.362