Activitats extraescolars? Si, però sense passar-se!

És molt freqüent que els nens i nenes realitzin activitats extraescolars. Les raons son molt diverses. Sovint, la necessitat que els nens practiquin algun esport, que aprenguin un idioma, que millorin la pràctica d'algun instrument, que desenvolupin la seva creativitat o bé la única manera de poder compaginar l'horari laboral dels pares amb les activitats dels fills són els motius que estan en la raó de ser d'aquestes ocupacions fora de l'escola.

Les activitats extraescolars són positives però és important no abusar-ne, doncs poden convertir-se en una font d'estrès, d'exigència o d'esgotament pels nens i pels pares.

A l'hora de pensar en quin tipus d'activitat és la més adient per a cada infant cal tenir en compte:

- Les característiques i les condicions de cada activitat.

- No sobrecarregar al nen o nena i assegurar-se que disposarà de temps lliure addicional per descansar i jugar.

- Tenir en compte les circumstàncies i el caràcter de cada nen o nena.

- Donar preferència als gustos i a les inquietuds del infant.

- Fer un seguiment de l'activitat per detectar si el nen/a es sent estressat, desmotivat o cansat i si aquestes activitats poden estar interferint en el seu rendiment escolar.


¿ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES? SÍ, PERO SIN PASARSE!

Es muy frecuente que los niños y niñas realicen actividades extraescolares. Las razones son muy diveresas. A menudo, la necesidad que los niños practiquen algún deporte, que aprendan un idioma, que mejoren la práctica de algún instrumento, que desarrollen su creatividad o bien la única manera de poder compaginar el horario laboral de los padres con las actividades de los hijos son los motivos que están en la razón de ser de estas ocupaciones fuera de la escuela.

Las actividades extraescolares son positivas pero es importante no abusar, pues pueden convertirse en una fuente de estrés, de exigencia o de agotamiento para los niños y para los padres.

Cuando pensamos que tipo de actividad es la más adecuada para cada niño hay que tener en cuenta:

- Las características y las condiciones de cada actividad.

- No sobrecargar al niño o niña y asegurarse que dispondrá de tiempo libre adicional para descansar y jugar.

- Tener en cuenta las circunstancias y el carácter de cada niño o niña.

- Dar preferencia a los gustos y a las inquietudes del niño.

- Realizar un seguimiento de la actividad para detectar si el niño/a se siente estresado, desmotivado o cansado y si estas actividades pueden estar interfiriendo en su rendimiento escolar.

Marta Pérez

Equip Goc Sant Cugat - Psicòloga d'infants i adolescents 

logo equip goc